De Verenigingsraad

De NHG-Verenigingsraad adviseert het NHG over het inhoudelijk beleid. Hierbij maken de leden van de Verenigingsraad gebruik van hun nauwe contacten met de achterban en van hun brede expertise op medisch-inhoudelijk gebied en op de kwaliteit van de huisartsgeneeskundige zorg.

Taken NHG-Verenigingsraad

Sinds 2004 heeft de Verenigingsraad een aantal taken op zich genomen:

  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het NHG-bestuur over het inhoudelijk beleid.
  • Het signaleren van ontwikkelingen in de huisartsgeneeskunde en gezondheidszorg in een breder maatschappelijk kader.
  • Zij hebben ook instemmingsrecht bij het meerjarenbeleidsplan en jaarplannen.

Formeel treedt de Verenigingsraad niet op namens de NHG-leden. Maar de Verenigingsraad spant zich nadrukkelijk in om contacten met leden van het NHG te onderhouden.

Graag stellen we hen aan u voor

Op dit moment bestaat de Verenigingsraad uit 17 NHG-leden.

Het aanstellen van (externe) adviseurs 

Adviseurs worden aangesteld wanneer op een bepaald terrein een lacune bestaat en de inbreng van een adviseur duidelijk meerwaarde heeft. Momenteel heeft de Verenigingsraad 1 adviseur. Dit is een vertegenwoordiger van de Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen (LOVAH). Vanuit het NHG is de bestuurssecretaris als ambtelijk secretaris aan de Verenigingsraad toegevoegd.