MAANDTHEMA / JANUARI

De vereniging

Het NHG is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor huisartsen. Wij stellen onze leden in staat het huisartsenvak op een wetenschappelijk gefundeerde wijze uit te oefenen, zodat zij kwalitatief hoogwaardige zorg kunnen leveren aan hun patiënten. De missie van het NHG is bij de oprichting in 1956 geformuleerd en nog onverminderd van kracht:

‘Het NHG is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen, die als doel heeft een wetenschappelijk gefundeerde uitoefening van de huisartsgeneeskunde in de praktijk te bevorderen.’

Huisartsen staan voor hun vak en oefenen dit met trots en liefde uit. Ook in tijden waarin het beroep op hen groot is en de complexiteit van de casuïstiek, het speelveld en de organisatie van de huisartsenzorg toeneemt. Dit geldt ook voor het NHG. In de huisartsenzorg en als beroepsvereniging laten we steeds weer zien dat we ertoe doen en van toegevoegde waarde zijn.

Wat doen wij voor u?

Al meer dan 65 jaar is onze ambitie om actuele huisartsgeneeskundige wetenschap te vertalen naar de praktijk. We spelen in op ontwikkelingen rond inhoudelijke thema’s en informeren leden, patiënten en overige belanghebbenden hierover. 

Dit doen we door:
 1. Het ontwikkelen en actualiseren van de NHG-Standaarden – en Richtlijnen
 2. Ondersteuning te bieden op het gebied van ICT. We maken richtlijnen en geven advies op het gebied van e-health en informatisering
 3. We stimuleren kwaliteit in de huisartsenpraktijk. Dit doen we door het kwaliteitssysteem, te helpen bij praktijkaccreditering, evaluatie en herregistratie.
 4. We helpen u bij het geven van patiëntenvoorlichting met behulp van Thuisarts.nl.
 5. Het geven van nascholing met de NHG E-learnings en instructiefilms.
 

Organisatie

 • De Algemene Ledenvergadering

  Alle NHG-leden hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering (ALV), het hoogste besluitvormende orgaan van het NHG. De ALV komt tweemaal per jaar bij elkaar. In het voorjaar stellen de leden diverse jaarverslagen en de jaarrekening vast en verlenen ze décharge aan bestuur en Raad van Toezicht. In het najaar stellen de leden het NHG-Jaarplan en bijbehorende begroting vast.

  • Raad van Toezicht

   De Raad van Toezicht van het NHG houdt toezicht op het algemeen beleid dat de Raad van Bestuur voert. Zo houden zij toezicht op de correcte uitvoering van de (financiële) bedrijfsvoering van de organisatie. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 personen en is een onafhankelijk orgaan. Zij hebben een brede achtergrond.

   • Raad van Bestuur

    De Raad van Bestuur van het NHG stelt de missie, ambities, strategie, waarden en normen van het NHG vast. Zij nemen besluiten over de bedrijfsvoering en over alle onderwerpen die de statutaire doelstelling van het NHG ten uitvoer brengen. De Raad van Bestuur legt over de prestaties van het NHG verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur geeft samen met de MT-leden dagelijks leiding aan de organisatie. De Raad van Bestuur bestaat uit 2 leden. Mevrouw ir. drs. W.M. Borneman (voorzitter) en de heer drs. H. Scheppink MCM (lid).

    • Managementteam

     Het Managementteam (MT) bestaat uit de directie, een aantal clusterhoofden en de hoofdredacteur van H&W is corresponderend lid. Binnen de MT- vergaderingen wordt het beleid vastgelegd en de uitvoering ervan gevolgd. Elk MT-lid heeft een eigen aandachtsgebied en is (mede)verantwoordelijk voor het totale beleid.

   • De Verenigingsraad

    De NHG-Verenigingsraad adviseert het NHG over het inhoudelijk beleid. Hierbij maken de leden van de Verenigingsraad gebruik van hun nauwe contacten met de achterban en van hun brede expertise op medisch-inhoudelijk gebied en op de kwaliteit van de huisartsgeneeskundige zorg.

 • Algemene Ledenvergadering (ALV): Toegang tot de ALV hebben de leden, de leden van de RvB en de leden van de RvT.
 • Raad van Toezicht (RvT): De RvT bestaat uit 3 tot 5 personen. De ALV besluit op voorstel/voordracht van de RvT over de samenstelling van de RvT. De RvT houdt toezicht op het beleid van de RvB en op de algemene gang van zaken in het NHG, en staat de RvB met raad ter zijde.
 • Raad van Bestuur (RvB): bestuurt de vereniging
 • Verenigingsraad: bestaat uit 12 tot 25 leden van het NHG.De ALV besluit, op voorstel/voordracht van de RvB met instemming van de Verenigingsraad, over de samenstelling van de Verenigingsraad. De Verenigingsraad geeft de RvB gevraagd en ongevraagd advies op hoofdlijnen over het te voeren inhoudelijk beleid van het NHG.
 • NHG-Adviesraad Standaarden (NAS): maakt zich sterk voor een krachtig accent binnen het NHG op de ontwikkeling van praktisch bruikbare en goed onderbouwde huisartsgeneeskundige richtlijnen. De NAS is het adviesorgaan van de afdeling Richtlijnontwikkeling & Wetenschap (R&W) van het NHG-bureau.
 • Autorisatiecommissie (AC): beoordeelt de wetenschappelijke onderbouwing en de uitvoerbaarheid van het beleid zoals wordt voorgesteld in een conceptrichtlijn.
 • Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO): wil huisartsen stimuleren en begeleiden bij het beoordelen, opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.
 • NHG-werkgroep Vrouwen en Huisartsgeneeskunde: faciliteren en stimuleren van de doorstroming van vrouwelijke huisartsen naar beleidsfuncties en naar topfuncties binnen de universiteit, te faciliteren en te stimuleren. Daarnaast vraagt de werkgroep aandacht voor genderaspecten binnen het NHG-beleid, bij wetenschappelijk onderzoek en in opleidingen tot huisarts, voor seksespecifieke geneeskunde en voor de gevolgen van het toenemende aantal vrouwelijke huisartsen.
 • NHG-Werkgroep Geschiedenis Huisartsgeneeskunde: verder in kaart brengen van de geschiedenis van de huisartsgeneeskunde en een goede archivering van documentatie inzake de huisartsgeneeskunde.

Expertgroepen worden gevormd door kaderhuisartsen op het gebied van klinische en niet klinische deelgebieden van de huisartsenzorg.

Onze visie

Het NHG hanteert voor haar visie 4 uitgangspunten:

 1. Wij zorgen ervoor dat de huisarts over de meest actuele huisartsgeneeskundige kennis kan beschikken om de beste zorg voor de patiënten te leveren.
 2. Wij helpen de huisarts om inhoudelijke standpunten in te nemen door actief in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de huisartsenzorg.
 3. Wij bieden de huisarts de optimale ondersteuning voor het toepassen van kennis en vaardigheden in de praktijk en zoeken steeds naar mogelijkheden om deze te verbeteren. Dit doen we door onze producten en diensten te evalueren en nieuwe te ontwikkelen.
 4. Wij zijn een lerende organisatie. Het NHG past zich voortdurend aan de veranderende behoeften van de leden aan.

Ambities 2022

Naast het zichtbaar beter maken van onze standaarden en richtlijnen, Thuisarts.nl, NHG E-learnings en H&W en de minder bekende materialen en werkzaamheden, blijven wij ook up-to-date informatie bieden over COVID-19.

Doelstellingen:

 • De binding met en waardering van onze leden vergroten door onze toegevoegde waarde duidelijk uit te dragen. Leden meer betrekken door beter in te spelen op hun wensen en te innoveren op zowel productniveau als op het gebied van onze dienstverlening.
 • Lid worden van een vereniging is anno 2022 niet vanzelfsprekend. We vinden het belangrijk de gehele beroepsgroep te vertegenwoordigen. Daarom willen we in 2022 een stijging inzetten van het aantal startende huisartsen dat lid wordt van het NHG. We gaan in 2022 duidelijker aan aios laten zien wat het NHG doet en waar we voor staan. 
 • Binnen 3 jaar willen we dat het percentage praktiserende huisartsen dat lid is van het NHG gestegen is en willen we een ledenwaardering van een 8,0 (t.o.v. 7,5 in 2020). In 2022 gaan we daarom activiteiten en materialen van het NHG zichtbaar beter maken.

Toen, nu en naar de toekomst...

Interview

Met Henk Schers, voorzitter van de NHG-Verenigingsraad

 
Ben je trots op 65 jaar NHG?
‘Zeker. We zijn een enorm succesvolle vereniging. Zo succesvol, dat we overal voor gevraagd worden. Dus iedereen wil altijd van alles met het NHG; veel andere zorgpartijen kunnen niet zonder, zoals de verzekeraars en VWS. Maar de leden denken vaak: schoenmaker, blijf bij je leest. Het NHG is er in de eerste plaats voor de leden: moeten we wel alles willen doen? Natuurlijk willen huisartsen samenwerken, maar we moeten ook ons eigen profiel houden.’

De thema's van het jubileumjaar

Januari 2022 De vereniging NHG en geschiedenis
Februari 2022 NHG-Richtlijnen
Maart 2022 E-health en congres
April 2022 E-learning / instructiefilms
Mei 2022 Thuisarts.nl
Juni 2022 Wetenschapsbeleid en toekomstvisie huisartsenzorg
Juli 2022 Informatisering huisartsenzorg
Augustus 2022 Triagewijzer/Spoedzorg
September 2022 H&W
Oktober 2022 Nieuwe NHG.org
November 2022 Formularium
December 2022 Afsluiting

UW MENING TELT

Poll

De missie van het NHG die bij de oprichting in 1956 is geformuleerd, is nog steeds onverminderd van kracht:

‘Het NHG is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen, die als doel heeft een wetenschappelijk gefundeerde uitoefening van de huisartsgeneeskunde in de praktijk te bevorderen.’ 

Met deze missie van het NHG ben ik in staat om optimale patiëntenzorg te verlenen. Daarom zou élke huisarts in Nederland lid van het NHG moeten zijn.

Laden ... Laden ...