MAANDTHEMA / JANUARI

De vereniging

Wat doen wij voor u?

Al meer dan 65 jaar is onze ambitie om actuele huisartsgeneeskundige wetenschap te vertalen naar de praktijk. We spelen in op ontwikkelingen rond inhoudelijke thema’s en informeren leden, patiënten en overige belanghebbenden hierover. 

Dit doen we door:


1. Het ontwikkelen en actualiseren van de NHG-Standaarden – en Richtlijnen 

2. Ondersteuning te bieden op het gebied van ICT. We maken richtlijnen en geven advies op het gebied van e-health en informatisering 

3. We stimuleren kwaliteit in de huisartsenpraktijk. Dit doen we door het kwaliteitssysteem, te helpen bij praktijkaccreditering, evaluatie en

 herregistratie. 

4. We helpen u bij het geven van patiëntenvoorlichting met behulp het sterk gewaardeerde en bewezen effectieve Thuisarts.nl. 

5. Het geven van nascholing met de NHG E-learnings en instructiefilms. 

Organisatie

Het NHG is een vereniging en kent een Algemene Ledenvergadering (ALV), een Raad van Toezicht. een Verenigingsraad, Raad van Bestuur en een Management Team. De organisatie zelf is verder opgedeeld in clusters.

Bekijk het ‘interactieve’ organogram en ontdek de specifieke onderdelen en leer meer over hoe wij georganiseerd zijn

 • De Algemene Ledenvergadering

  Alle NHG-leden hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering (ALV), het hoogste besluitvormende orgaan van het NHG. De ALV komt tweemaal per jaar bij elkaar. In het voorjaar stellen de leden diverse jaarverslagen en de jaarrekening vast en verlenen ze décharge aan bestuur en Raad van Toezicht. In het najaar stellen de leden het NHG-Jaarplan en bijbehorende begroting vast.

  • Raad van Toezicht

   De Raad van Toezicht van het NHG houdt toezicht op het algemeen beleid dat de Raad van Bestuur voert. Zo houden zij toezicht op de correcte uitvoering van de (financiële) bedrijfsvoering van de organisatie. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 personen en is een onafhankelijk orgaan. Zij hebben een brede achtergrond.

   • Raad van Bestuur

    De Raad van Bestuur van het NHG stelt de missie, ambities, strategie, waarden en normen van het NHG vast. Zij nemen besluiten over de bedrijfsvoering en over alle onderwerpen die de statutaire doelstelling van het NHG ten uitvoer brengen. De Raad van Bestuur legt over de prestaties van het NHG verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur geeft samen met de MT-leden dagelijks leiding aan de organisatie. De Raad van Bestuur bestaat uit 2 leden. Mevrouw ir. drs. W.M. Borneman (voorzitter) en de heer drs. H. Scheppink MCM (lid).

    • Managementteam

     Het Managementteam (MT) bestaat uit de directie, een aantal clusterhoofden en de hoofdredacteur van H&W is corresponderend lid. Binnen de MT- vergaderingen wordt het beleid vastgelegd en de uitvoering ervan gevolgd. Elk MT-lid heeft een eigen aandachtsgebied en is (mede)verantwoordelijk voor het totale beleid.

   • De Verenigingsraad

    De NHG-Verenigingsraad adviseert het NHG over het inhoudelijk beleid. Hierbij maken de leden van de Verenigingsraad gebruik van hun nauwe contacten met de achterban en van hun brede expertise op medisch-inhoudelijk gebied en op de kwaliteit van de huisartsgeneeskundige zorg.

Onze visie

Het NHG hanteert voor haar visie 4 uitgangspunten:

1. Wij zorgen ervoor dat de huisarts over de meest actuele huisartsgeneeskundige kennis kan beschikken om de beste zorg voor de patiënten te leveren.

2. Wij helpen de huisarts om inhoudelijke standpunten in te nemen door actief in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de huisartsenzorg.

3. Wij bieden de huisarts de optimale ondersteuning voor het toepassen van kennis en vaardigheden in de praktijk en zoeken steeds naar mogelijkheden om deze te verbeteren. Dit doen we door onze producten en diensten te evalueren en nieuwe te ontwikkelen.

4. Wij zijn een lerende organisatie. Het NHG past zich voortdurend aan de veranderende behoeften van de leden aan.

Ambities 2022

Het Jaarplan 2022 volgt uit het strategische meerjarenbeleidsplan ‘Route 2022’.  De strategische programmalijnen zijn bepalend voor onze activiteiten in 2021. 

De Raad van Bestuur heeft 5 ambities geformuleerd voor 2021:

1. Herijking identiteit NHG en opstellen Meerjarenbeleidsplan 2022-2025

2. Intensivering van samenhang en samenwerking intern en extern

3. Verdere ontwikkeling van het NHG-Kenniscentrum

4. Verdere ontwikkeling van Thuisarts.nl

5. Oplevering nieuwe website NHG.org

Generatiegesprek en praktijkervaring

Interview

Met Henk Schers

UW MENING TELT

Poll

Lees hier over de geschiedenis van de vereniging, wat wij voor u doen en wat wij het komende jaar samen gaan doen. Wij nodigen u graag uit op het eerste thema van ons jubileumjaar om te lezen en te participeren.

Met deze missie van het NHG ben ik in staat om optimale patiëntenzorg te verlenen. Daarom zou élke huisarts in Nederland lid van het NHG moeten zijn.

Laden ... Laden ...
Januari Thema naam
Februari Thema naam
Maart Thema naam